Uw winkelwagen is leeg
Bewerken / Bestellen Totaal: €0,00
Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op volgorde van het bestelproces. Op deze wijze hopen wij het zoeken naar de voor u relevante informatie te vergemakkelijken. Indien u nog vragen heeft betreffende de algemene voorwaarden van Dansschoenenwinkel.nl verwijzen wij u door naar het contactformulier op de site.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Dansschoenenwinkel.nl betreffende de verkoop, levering en garantie van dansschoenen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten van bestellingen die geplaatst zijn via onze site www.dansschoenenwinkel.nl.
1.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door dansschoenenwinkel.nl verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door dansschoenenwinkel.nl te verrichten wezenlijk andere prestatie. Dansschoenenwinkel.nl behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens aan te brengen. De consument kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
1.3 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na goedkeuring door Dansschoenenwinkel.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.5 Danschoenenwinkel.nl heeft alle recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel te wijzigen.
1.6 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Dansschoenenwinkel.nl expliciet van de hand gewezen.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud
2.1 Danschoenenwinkel.nl behoudt het eigendom van alle door haar geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Dansschoenewinkel.nl  aan de klant geleverde of nog te leveren goederen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in de Dansschoenewinkel.nl webwinkel uitgedrukt in Euro's (EUR) en zijn deze inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 5.00 per zending. Voor rembourszendingen berekenen wij € 3,50 extra (dit is dus totaal € 8,50). Tevens rekent Dansschoenenwinkel.nl een eilandentoeslag (Waddeneilanden) van € 4,75 bovenop zowel vooraf betalingen als rembourszendingen. Dansschoenenwinkel.nl rekent maximaal één keer verzendkosten onafhankelijk van het aantal bestelde producten. De levering dient dan echter in één keer te geschieden.

Artikel 4. Aanbod en bestelling
4.1 Alle offertes van Dansschoenenwinkel.nl, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Bestellingen zullen binnen 7 werkdagen verzonden worden nadat de betaling ontvangen is. Rembourszendingen worden zonder meer binnen 7 werkdagen verzonden.
4.3 Indien de klant, om welke reden dan ook, wilt afzien van een opdracht, dan dient dit binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via het contactformulier op onze site. Dansschoenenwinkel.nl gaat er van uit dat, wanneer de klant niet binnen deze termijn heeft gereageerd, de opdracht bindend is.
4.4 De overeenkomst tussen Dansschoenenwinkel.nl en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling correct heeft geplaatst in de webwinkel van Dansschoenenwinkel.nl.
4.5 Nadat Dansschoenenwinkel.nl de bestelling van consument heeft ontvangen, zal Dansschoenenwinkel.nl consument direct via e-mail een orderbevestiging sturen.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5.2 Er is een mogelijkheid van betaling:
- Vooruitbetaling op rekening ABN-AMRO 81.55.02.060 ten name van Timmermans Schoenen te Eindhoven, onder vermelding van het ordernummer. Het te betalen bedrag inclusief verzendkosten dient binnen 72 uur na bestelling op bovenstaand rekeningnummer binnen te zijn. Indien niet aan deze betalingstermijn is voldaan vervalt de order.
5.3 Wij rekenen maximaal 1 keer verzendkosten onafhankelijk van het aantal bestelde producten. De levering dient dan echter in één keer te geschieden.

Artikel 6. Verzendingen
6.1 Dansschoenenwinkel.nl verstuurd uitsluitend via TNT.
6.2 Wij verzenden alleen naar adressen binnen Nederland, voor leveringen buiten Nederland dient u via het contactformulier op onze site vooraf naar de mogelijkheden te informeren. Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 5.00 per zending. Tevens rekent Dansschoenenwinkel.nl een eilandentoeslag (Waddeneilanden) van € 4,75 bovenop  vooraf betalingen.
6.3 Indien Dansschoenenwinkel.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Dansschoenenwinkel beschikbaar heeft gesteld.
6.4 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Dansschoenenwinkel.nl.
6.5 Dansschoenenwinkel.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
6.6 Indien Dansschoenenwinkel.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer de bindende termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan 7 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient de consument Dansschoenenwinkel.nl via het contactformulier op de site in gebreke te stellen.
6.7 Dansschoenenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, omdat deze schade kan ontstaan door de verzending van het product, en Dansschoenenwinkel.nl deze verzending uit handen geeft aan derden.

Artikel 7. Aflevering en klachten
7.1 Klachten over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, kenbaar te worden gemaakt aan Dansschoenenwinkel.nl via het contactformulier op de site.
7.2 Dansschoenenwinkel.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument de keuze uit:
- De betreffende producten indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 7 werkdagen terug te sturen en te laten vervangen door nieuwe producten. De kosten van het verzenden van de nieuwe producten zijn voor rekening van Dansschoenenwinkel.nl. Ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald.
- De betreffende producten retourneren, consument ontvangt dan binnen een termijn van 7 werkdagen nadat Dansschoenenwinkel.nl de retourzending heeft ontvangen, de aanschafwaarde van het bestelde product terug met uitzondering van de verzendkosten. Ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De klant vrijwaart Dansschoenenwinkel.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
8.2 De aansprakelijkheid van Dansschoenenwinkel.nl blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Dansschoenenwinkel.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
8.3 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Dansschoenenwinkel.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8.4 Dansschoenenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, omdat deze schade kan ontstaan door de verzending van het product, en Dansschoenenwinkel.nl deze verzending uit handen geeft aan derden.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien Dansschoenenwinkel.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen ten aanzien van consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Dansschoenenwinkel.nl zal consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 10. Conformiteit en Garantie
10.1 Dansschoenenwinkel.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door Dansschoenenwinkel.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Dansschoenenwinkel.nl jegens Dansschoenenwinkel.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11. Overige bepalingen
11.1 De koper van goederen van Dansschoenenwinkel.nl geeft toestemming voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door Dansschoenenwinkel.nl. De persoonsgegevens van de consument worden verwerkt en opgenomen in één of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Dansschoenenwinkel.nl beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door Dansschoenenwinkel.nl het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws (mits goedkeuring hiervoor). Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.
11.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de webwinkel van Dansschoenenwinkel.nl.
11.3 Indien consument geen prijs stelt op het door Dansschoenenwinkel.nl doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit via het contactformulier op de site aan Dansschoenenwinkel.nl kenbaar maken. Dansschoenenwinkel.nl zal deze verwerking van persoonsgegevens van consument dan onmiddellijk doen stopzetten.
Copyright © 2018, Dansschoenenwinkel.nl. Alle rechten voorbehouden.